Skip to content

Basic and Immediate Platform of the Green Party of the Philippines

  1. Moratorium sa Mineral na Pagmimina at Pagreview sa Iba Pang Uri ng Pagmimina upang siguraduhin na sumusunod sila sa Batas Pangkalikasan (National moratorium on mineral mining and review on other forms of mining to ensure that they are following required environmental laws.)
  2. Pambansang Reforestation/Aforestation ng 50% ng kalupaan ng mga malalaking isla (Reforestation/aforestation of 50% of all land area of the major islands)
  3. Mabilis na pagpapalit mula non renewable sa renewable source ng enerhiya (Swift shift to full renewable sources of energy)
  4. Pambansang ban sa “single use plastics” at full implementation ng mga batas ng liquid, solid and toxic wastes (Nationwide plastic ban and full implementation of all solid waste, liquid waste and toxic waste management laws)
  5. Paglipat sa 100% organikong agrikultura at makakalikasang pangisdaan at suporta sa mga maliit na magsasaka at mamamalakayan; lalo na sa mga protektadong lugar (Shift to 100% organic agriculture with full support to small farmers and fisherfolks especially those within marine and farming protected areas)
  6. Proteksyon at suporta sa karapatan ng mga Katutubo, Bangsamoro at Cordillera sa kanilang sariling pamumuno at kaunlarang makakalikasan (Full protection and support to Indigenous Peoples, the Bangsamoro and Cordillera Peoples for their self governance and sustainable development)
  7. Makakalikasan Pamamahalang magbibigay kontrol at suporta sa mga lokal na komunidad sa pangangalaga sa kanilang kalikasan (Green Governance that will lead to more control and support for local communities to manage their own ecosystems)
  8. Paglipat sa electric public transport na suportado ng gobyerno para sa mga maliliit na driver at operator (Shift to electric pubic transport system with sufficient support from government to small drivers and operators)
  9. Proteksyon at rehabilitasyon ng mga ilog, lawa at mga protektadong lupa at dagat (Protection and rehabilitation of all rivers, lakes and protected lands and waters)
  10. Proteksyo sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kakayanang mag adopt at hustisya sa pamamagitan ng kabayaran at rehabilitasyon sa mga biktima ng pagbabago ng klima at mga tagapagtanggol ng kalikasan (Protection through building community resiliency and adaptation and justice through reparation and rehabilitation of all victims and survivors of victims of the impacts of climate change)